016 - Bomba Rally Raid Team


Les Pilotes

  1. Adam Bomba
  2. Lukasz Zoll
  3. Melon Pawel
  4. Mikolaj Otto

Le Team

  • voiture :BMW Propulsion
  • web :