016 • Bomba Rally Raid Team


Les Pilotes

  1. BOMBA ADAM
  2. ZOLL LUKASZ
  3. MELON PAWEL
  4. OTTO MIKOLAJ

Le Team

  • voiture : BMW Propulsion
  • web :